Department of Life Science, UOS

대학원

Department of Life Science, UOS
대학원 교과목
* 교과목명을 클릭하시면 상세정보를 볼 수 있습니다.
교과목명 교과코드 학점/시간
[전선] 생화학특론 47.501 3-3-0
[전선] 고급유전학 47.502 3-3-0
[전선] 면역학특론 47.503 3-3-0
[전선] 유전자조절학 47.506 3-3-0
[전선] 생명과학연구I 47.507 3-3-0
[전선] 생명과학연구II 47.508 3-3-0
[전선] 생명과학연구III 47.509 3-3-0
[전선] 생명과학연구IV 47.510 3-3-0
[전선] 생명과학특론I 47.511 3-3-0
[전선] 생명과학특론II 47.512 3-3-0
[전선] 분자생물학특론 47.514 3-3-0
[전선] 단백질학특론 47.515 3-3-0
[전선] 유전공학특론 47.516 3-3-0
[전선] 바이러스학특론 47.517 3-3-0
[전선] 천연물학특론 47.519 3-3-0
[전선] 분자면역학 47.520 3-3-0
[전선] 분자생물공학 47.521 3-3-0
[전선] 유전자발현학 47.522 3-3-0
[전선] 종양학 47.523 3-3-0
[전선] 세포분자생리학특론 47.524 3-3-0
[전선] 임상면역학 47.526 3-3-0
[전선] 생물물리학특론 47.527 3-3-0
[전선] 인간유전학특론 47.528 3-3-0
[전선] 세포신호전달론 47.529 3-3-0
[전선] 나노생물분석이론 47.531 3-3-0
[전선] 단백질구조분석론 47.532 3-3-0
[전선] 패턴형성론 47.533 3-3-0
[전선] 형질전환동물 47.534 3-3-0
[전선] 줄기세포론 47.535 3-3-0
[전선] 시스템생물학특론 47.536 3-3-0
[전선] 심혈관계병리학 47.537 3-3-0
[전선] 분자세포생물학특론 47.538 3-3-0
[전선] 최신생물학방법론 47.539 3-3-0
[전선] 생체대사론 47.540 3-3-0
[전선] 세포분화신호전달론 47.541 3-3-0
[전선] 핵수용체론 47.542 3-3-0
[전선] 감각신경론 47.543 3-3-0
[전선] 막생물학 47.544 3-3-0
[전선] 유전자감식론 47.545 3-3-0
[전선] 시냅스론 47.546 3-3-0
[전선] 생물의약품개발 47.547 3-3-0
[전선] 세포생물학특론 47.548 3-3-0
[전선] 생명유기화학특론 47.549 3-3-0
[전선] 세포사멸이론 47.550 3-3-0
[전선] 신약개발이론 47.551 3-3-0
[전선] 분자암유전학 47.552 3-3-0
[전선] 실험동물모델 47.553 3-3-0
[전선] 뇌신경질환론 47.554 3-3-0
[전선] 생명과학세미나Ⅰ 47.556 3-3-0
[전선] 생명과학세미나Ⅱ 47.557 3-3-0
[전선] 생명과학세미나Ⅲ 47.558 3-3-0
[전선] 생명과학세미나Ⅳ 47.559 3-3-0
[전선] 생명과학방법론Ⅰ 47.560 3-3-0
[전선] 생명과학방법론Ⅱ 47.561 3-3-0
[전선] 고급효소학 47.562 3-3-0
[전선] 연구윤리와논문작성법 47.563 3-3-0
[전선] 논문연구 47.900 0-0-0